Investor>Committee Composition
C

公司架构

ommittee Composition

Director Audit Committee Compensation Committee Nominating Committee
  • ZHANG Chen (1)
  • WU Binhua (2)
  • JIM Wai Hang (2)
  • LIN Yingzhou (2) (1) (2)
  • LI Yanyun (1)(3) (2) (2)

(1) Committee chairman

(2) Committee member

(3) Audit committee financial expert